การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลยา TMT

สำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีรหัส TMT แล้ว

  1. กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง แและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบรูปภาพผลิตภัณฑ์ยาโดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดรูปภาพยา TMT
  2. ส่งแบบฟอร์มและรูปภาพยาโดยให้ทำเป็นไฟล์ .ZIP ส่งมาที่อีเมล : tmt@this.or.th โดยใช้ชื่อหัวข้อในการส่งอีเมล “การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลยา TMT (ตามด้วยชื่อ TPU)”

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

  • ทาง สมสท.ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนำเข้ารายละเอียดข้อมูลยาและข้อมูลรูปภาพผลิตภัณฑ์ยาใดๆ ที่ส่งมาโดยแหล่งข้อมูลของเจ้าของผลิตภัณฑ์ (อาทิ บริษัทยา โรงพยาบาล เป็นต้น) ส่งมาให้ สมสท. ตรวจสอบและนำเข้าฐานข้อมูล ทั้งนี้ ทาง สมสท.ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ทางเรามีกระบวนการตรวจสอบอย่างมีมาตรฐานและอ้างอิงตามหลักวิชาการ เพื่อให้ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รูปภาพผลิตภัณฑ์ยาที่นำเสนอในนาม สมสท. มีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น ไม่มีเจตนาเพื่อนำไปใช้ในเชิงการค้าและพาณิชย์
  • รูปภาพผลิตภัณฑ์ยาที่ทางผู้ใช้งานส่งเข้ามาในฐานข้อมูลของ สมสท. ให้ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของ สมสท. ห้ามทำซ้ำ ปรับปรุง แก้ไข ดัดแปลง หรือเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สมสท.
  • ผลการพิจารณานำรูปภาพผลิตภัณฑ์เข้าฐานข้อมูลยา ของคณะทำงาน เพื่อให้บริการในนาม สมสท.ถือเป็นมติเอกฉันท์และเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี