TMT API

ขั้นตอนขอสมัครใช้งาน TMT API (สำหรับโรงพยาบาลภาครัฐ) *** เท่านั้น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอกสาร : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , หัวหน้าส่วนงาน และ ผู้พัฒนา api

1. โปรดลงทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบ tmtconnect ที่เว็ปไซต์ https://tmt.this.or.th/tmtconnect/ เป็นที่เรียบร้อยก่อน

หากพบสงสัยในระหว่างสมัครสามารถศึกษาแบบละเอียดได้ที่ ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม TMT Connect

** หมายเหตุ หากลงทะเบียนบนระบบ tmtconnect ไม่สำเร็จ ห้ามดำเนินในขั้นถัดไป เว้นแต่การเตรียมเอกสารในขั้นตอนที่ 2 สามารถดำเนินการล่วงหน้าได้เพื่อความรวดเร็วในการทำงานของท่าน

2. โปรดอ่านข้อตกลงและจัดทำเอกสารบันทึกข้อความ 2 ฉบับ ดังนี้

หลังจากอ่านรายละเอียดบนเอกสารอย่างชัดแจ้งแล้ว หากหน่วยงานของท่านประสงค์ที่จะขอใช้งาน API ให้ลงนามบนเอกสารพร้อมทำสำเนาสแกนเอกสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งมาที่ tmtapi@this.or.th

ตัวอย่างการส่งอีเมลไปที่ tmtapi@this.or.th

ทาง สมสท. จะใช้ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ทั้งนี้หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือ พบข้อสงสัย ทาง สมสท. อาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบเอกสาร โดยจะทำการตรวจสอบและดำเนินการอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ใช้งาน ภายใน 7 วันทำการ ( ไม่นับวันหยุดราชการ เสาร์-อาทิตย์ ) นับตั้งแต่วันที่ สมสท. ได้รับ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างการตอบกลับจาก สมสท.

** หมายเหตุ ทาง สมสท. จะอนุมัติสิทธืให้กับรายชื่อสมาชิกที่มีอยู่ในระบบ tmtconnect ตามหัวข้อหมายเลข 1 เท่านั้น

** หมายเหตุ ทาง สมสท. เพิกถอนสิทธืหากมีการทวนสอบเอกสารย้อนหลังแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางเรากำหนดตลอดระยะเวลาการใช้งาน TMTAPI

3. กรณีที่ได้รับสิทธิ์การขอใช้งาน TMT API ขอให้ท่านตรวจสอบผลการอนุมติผ่านทางโปรแกรม tmtconnect โดยสังเกตทางด้านมุมบนขวา

** หมายเหตุ โปรดอ่านเอกสารคู่มือการใช้งาน TMT API เพื่อนำไปประกอบการนำไปใช้งานใน application ในส่วนตัวขยายของโปรแกรมของท่าน