บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

ดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุด

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน TMT

รายละเอียดการใช้งานและโครงสร้างข้อมูล

กำหนดการเผยแพร่

TMT17มิ.ย. 67

ลิงก์สำคัญ

ระบบค้นหาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

ระบบขอรายการยาใหม่ในบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

การบริการ

การขอรายการใหม่
TMT

การขอเพิ่ม
TPP

การขอปรับปรุงรูปภาพยา TMT

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลยา
TMT

คู่มือ

คู่มือการใช้งานระบบ TMT Connect ใหม่ (บริษัท)

คู่มือการใช้งานระบบ TMT Connect ใหม่ (โรงพยาบาล)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดรูปภาพยา
TMT

ตารางเซนติเมตร
รูปภาพยา TMT

เกี่ยวกับ
TMT