บัญชีข้อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย

Thai Medical Laboratory Terminology

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน TMLT

รายละเอียดการใช้งาน

กำหนดการเผยแพร่

TMLT1ส.ค. 67
TMLT2ก.ย. 67
TMLT1ต.ค. 67

ลิงก์สำคัญ

ระบบค้นหารหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ

การพัฒนามาตรฐานรหัสการตรวจทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์

โปรแกรม

โปรแกรมจับคู่รหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฎิบัติการฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน

สำหรับโปรแกรม TMLT Mapping VDO + Manual

ไฟล์ตัวอย่าง

รูปแบบการนำข้อมูลเข้าโปรแกรม TMLT Mapping