วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีมาตรฐานข้อมูลสุขภาพที่ทำให้ระบบข้อมูลสุขภาพสามารถแลกเปลี่ยนกันได้แบบไร้รอยต่อและเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

พัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพในประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ระบบข้อมูลสุขภาพต่างระบบสามารถทำงานร่วมกันได้ เป็นผลให้ระบบสุขภาพมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพของประเทศให้ระบบข้อมูลสุขภาพต่างระบบสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ในทุกระดับ
 2. เพื่อพัฒนาแนวปฎิบัติด้านมาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสุขภาพ
 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้ การจัดการความรู้ด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (Health Informatics) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านมาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพของประเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความชำนาญด้านระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
 4. เพื่อสร้างและขยายภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพให้กว้างขวาง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

การดำเนินการ เน้นความเชื่อมโยงที่จะนำไปสู่การจัดการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพที่ได้มาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันได้ การสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้ รวมทั้งการสร้างพันธมิตรในการพัฒนามาตรฐานข้อมูลสุขภาพ โดยมีกลยุทธ์ของการพัฒนาดังนี้

เป้าหมาย

ระยะสั้น

 1. พัฒนามาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสมาตรฐานยาของไทย (Thai Medicines Terminology) และกลไกบำรุงรักษามาตรฐานข้อมูลฯ
 2. พัฒนามาตรฐานรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของไทย (Thai Medical Laboratory Terminology) และกลไกบำรุงรักษามาตรฐานข้อมูลฯ
 3. มีรายงานผลการจัดทำมาตรฐานข้อมูลสุขภาพต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
 4. มีการพัฒนากลไกที่จะทำให้บุคลากรทั้งที่อยู่ในระบบบริการสุขภาพ และผู้ที่จะเข้ามาในระบบฯมีความรู้ และชำนาญด้านมาตรฐานข้อมูลสุขภาพและระบบข้อมูลสุขภาพ

ระยะยาว

 1.  มีกลไกกลางในการกำหนดมาตรฐานข้อมูลสุขภาพเพื่อให้เกิดระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงและยั่งยืน รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้และส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 2. เกิดภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนามาตรฐานข้อมูลสุขภาพและเกิดการบูรณาการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 3. พัฒนามาตรฐานรูปแบบการส่งข้อมูลสุขภาพ (Health Information Messaging Standards) และกลไกบำรุงรักษามาตรฐานข้อมูลฯ เช่น มาตรฐาน HL7-CDA
 4. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพของประเทศ (National E-Health Statergic Roadmap)