โครงสร้างองค์กรและคณะทำงาน

โครงสร้างองค์กร

คณะทำงาน

ดร.นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน

ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส

นพ.รัฐ ปัญโญวัฒน์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นพ.เทียม อังสาชน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นางสาวสุกัญณิกา สวนสมุทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานอาวุโส

ภญ.วริทธิ์นันท์ ศุภารักษ์สืบวงศ์

นักวิเคราะห์และจัดการข้อมูลระดับกลาง

ภญ.วรนันท์ สาลียงพวย

นักวิเคราะห์และจัดการข้อมูลระดับกลาง

ภก.กิตติ อัคควัฒนกุล

นักวิเคราะห์และจัดการข้อมูลระดับต้น

ภญ.พิรญาณ์ สายชล

นักวิเคราะห์และจัดการข้อมูลระดับต้น

ภก.อินทัช เหล่าบัณฑิต

นักวิเคราะห์และจัดการข้อมูลระดับต้น

นางสาวสุตาภัทร ทุมมานนท์

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาวชลธิดา ใบม่วง

เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวนฤมนต์ ทนงค์

เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวอารียา ศิริเกษร

เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวบุษบา บริคุต

เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวภัฏชลิตา ทาสี

เจ้าหน้าที่โครงการ