งานบริการของสมสท.

พันธกิจของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) คือการพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพในประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ระบบข้อมูลสุขภาพต่างระบบสามารถทำงานร่วมกันได้ เป็นผลให้ระบบสุขภาพมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ระบบค้นหาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

ระบบขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

ระบบค้นหารหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ

โปรแกรมจับคู่รหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฎิบัติการฯ