บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย.

Thai Medicines Terminology (TMT)