การสอบถามปัญหาและข้อสงสัย

ขั้นตอนการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)

  1. สมสท.ตรวจสอบ e-mail คำถามจากผู้ติดต่อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
  2. สมสท. แจ้งการตอบรับ e-mail คำถามไปยังผู้ติดต่อ
  3. สมสท.สืบค้นข้อมูลเพื่อหาคำตอบภายใน 7 วันทำการ หากไม่พบคำตอบ สมสท.ส่ง e-mail แจ้งเลื่อน การตอบคำถามไปอีก 10 ทำการจนกว่าจะได้คำตอบ
  4. สมสท. ส่ง e-mail คำตอบไปยังผู้ติดต่อ
  5. เมื่อมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในคำถามเดิมหลังจากได้รับคำตอบ ให้ผู้ติดต่อส่ง e-mail กลับมายัง สมสท. อีกครั้ง

เบอร์ติดต่อสอบถามเรื่อง TMT 02-832-9298