ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) อย่างเป็นทางการ

  1. เข้าไปทำการสมัครสมาชิกใหม่ที่ TMT Connect และคลิกปุ่ม ลงทะเบียน
  2. ดาวน์โหลดและกรอกเอกสาร ใบสมัคร **กรณีบริษัทยา โปรดแนบหลักฐานมาพร้อมใบสมัคร ดังนี้
    • สําเนาใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน (ผ.ย.2) หรือ ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (น.ย.2)
  3. คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ เพื่ออัพโหลด เอกสาร ใบสมัคร (หากมีสำเนาเอกสารตามข้อ 2 ให้ทำเป็นไฟล์ pdf เดียวกันกับเอกสารใบสมัครและอัพโหลดเข้ามาเป็น 1 ไฟล์)
  4. กรอกรายละเอียดผู้สมัครบนหน้าเว็บ TMT Connect ให้ตรงกับเอกสารการรับสมัคร และคลิกปุ่ม บันทึก หมายเหตุ: ในการสมัครสมาชิกควรใช้ E-mail ของหน่วยงานในการสมัคร เพื่อประโยชน์ในการติดตามข้อมูล

**สมสท.ขอไม่รับพิจารณาการรับสมัครสมาชิก หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเอกสารไม่ครบถ้วน** กรณีหน่วยงานหรือบริษัทขอแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้สมัครดังกล่าว ขอให้ทำหนังสือแจ้งการยกเลิกเป็นสมาชิกและส่งหนังสือแจ้งทางอีเมล์ tmt@this.or.th