การขอปรับปรุงรูปภาพยา TMT

อ้างอิง ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง การเก็บค่าบริการทางวิชาการของรายการบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย ของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย พ.ศ. ๒๕๖๖) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

รายการหน่วยนับอัตราค่าบริการ (บาท)
การให้บริการทางวิชาการในการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ยาเพื่อปรับปรุงรูปภาพยาให้เป็นไปตามข้อกำหนดรูปภาพยา TMT และปรับปรุงฐานข้อมูลรหัส TMTต่อหนึ่ง Trade Product Use (TPU)3,000

การแบ่งประเภทคำขอ

1 คำขอ = 1 TPU ที่ขอปรับปรุงรูปภาพ
1 คำขอ = 1 TPP ที่ขอเพิ่ม

1. การขอปรับปรุงจะต้องมีรหัส TPP อยู่แล้ว ตรวจสอบรหัส TPP โดยดูได้จาก TMT Browser หรือ TMT Release file หากไม่มีรหัสTPP สามารถขอเพิ่มรหัสTPP ได้ที่ การเพิ่มรายการบรรจุภัณฑ์ (Type or Pack size)       

2. กรอกข้อมูลการขอปรับปรุงรูปภาพยา แบบฟอร์มคำขอปรับปรุงรูปภาพผลิตภัณฑ์ยาที่มีรหัส TPP แล้ว    

3. กรณีบริษัทยาประสงค์ถ่ายรูปภาพยาเอง สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนดรูปภาพยา TMT

4. กรณีบริษัทยาประสงค์ให้ สมสท. ถ่ายรูปภาพยาให้เมื่อท่านส่งคำขอรายการยาแล้วเจ้าหน้าที่สมสท. จะประเมินค่าบริการทางวิชาการและจัดส่งใบนำฝากสำหรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay – in Slip) ให้ทางอีเมล หลังจากชำระค่าบริการทางวิชาการแล้ว ส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยการตอบกลับทางอีเมล

5. กรณีบริษัทยาประสงค์ให้ สมสท. ถ่ายรูปภาพยาให้ กรุณาส่งผลิตภัณฑ์ยาให้ สมสท. โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ การนำส่ง – รับคืนผลิตภัณฑ์ยา

6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติรายการยา หากไม่มีการแก้ไขเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลรูปภาพยา TMT เข้าระบบฐานข้อมูลรูปภาพยา TMT 7. ท่านสามารถติดตามการประกาศเผยแพร่รหัสยาตามรอบประกาศ ได้ที่ ปฏิทินประกาศเผยแพร่รหัสTMT

ดาวน์โหลด Flowchart

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

  • ทาง สมสท.ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนำเข้ารายละเอียดข้อมูลยาและข้อมูลรูปภาพผลิตภัณฑ์ยาใดๆ ที่ส่งมาโดยแหล่งข้อมูลของเจ้าของผลิตภัณฑ์ (อาทิ บริษัทยา โรงพยาบาล เป็นต้น) ส่งมาให้ สมสท. ตรวจสอบและนำเข้าฐานข้อมูล ทั้งนี้ ทาง สมสท.ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ทางเรามีกระบวนการตรวจสอบอย่างมีมาตรฐานและอ้างอิงตามหลักวิชาการ เพื่อให้ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รูปภาพผลิตภัณฑ์ยาที่นำเสนอในนาม สมสท. มีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น ไม่มีเจตนาเพื่อนำไปใช้ในเชิงการค้าและพาณิชย์
  • รูปภาพผลิตภัณฑ์ยาที่ทางผู้ใช้งานส่งเข้ามาในฐานข้อมูลของ สมสท. ให้ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของ สมสท. ห้ามทำซ้ำ ปรับปรุง แก้ไข ดัดแปลง หรือเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สมสท.
  • ผลการพิจารณานำรูปภาพผลิตภัณฑ์เข้าฐานข้อมูลยา ของคณะทำงาน เพื่อให้บริการในนาม สมสท.ถือเป็นมติเอกฉันท์และเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี