การตรวจสอบแก้ไข/เพิ่มเติมเลขทะเบียนยาตาม TPU

กรณีรหัสยา TPU ที่บริษัทเคยขอรหัสไว้มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนยา

  • หากเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะผู้นำเข้า (ยังคงใช้ชื่อผู้ผลิตเดิม) บริษัทไม่ต้องส่งแก้ไขข้อมูลรหัสยา TPU แต่ให้แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและแนบสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (แบบ ย.๒) เพื่ออัพเดตข้อมูลทะเบียนยาของรหัส TMT ในระบบสมสท. โดยให้ส่งข้อมูลมายัง tmt@this.or.th
  • หากเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อผู้ผลิต บริษัทจะต้องส่งขอ TPU เป็นรหัสใหม่มายังเว็บ TMT Connect
  • หากปลด SMP บริษัทจะต้องส่งขอแก้ไข TMT ประเภท 1 การขออัพเดตรูปภาพของผลิตภัณฑ์ยาและข้อมูลบรรจุภัณฑ์ (TMT) มายังเว็บ TMT Connect