กิจกรรมครบรอบ 10 ปี สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุภาพไทย (สมสท.) ภายใต้โครงการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ในวาระครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุภาพไทย (สมสท.) และวาระครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทางสวรส. ได้จัดงานประชุมวิชาการ 30 ปี “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต” TO THE NEXT DECADE : ENHANCE RESEARCH FOR LIFE ขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ทาง สมสท.ได้ร่วมจัดบรรยายวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “10 ปี สำนักงานพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ผลงาน ความท้าทาย และทางข้างหน้า กับการพัฒนาและการใช้มาตรฐานรหัสทางการแพทย์” ณ ห้องพระศิวะ ระหว่าง 13.00 ถึง 16.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 มีวิทยากร 5 ท่าน บรรยาย 5 หัวข้อ พร้อมร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการนำเสนอผลงานของ สมสท.ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ภายในงานได้เผยแพร่หนังสือวิชาการที่ทาง สมสท.เรียบเรียงขึ้นใหม่จำนวน 4 เล่ม ได้แก่ Lit FHIR in Thailand by SIL-Thailand, คู่มือ SNOMED CT ฉบับภาษาไทย, TMT บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย และ TMLT บัญชีข้อมูลและรหัสมาตรฐาการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย เป็นครั้งแรก ดังภาพประกอบต่อไปนี้