ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการสํานักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

ด่วน ! ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการบริการทางวิชาการของรายการบัญชีข้อมูลยาและรหัสมาตรฐานไทย จำนวน 2 อัตรา (สมสท.) ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดําเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ สัญญา 1 ปี จํานวน 2 อัตรา ดังนี้

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการบริการทางวิชาการของรายการบัญชีข้อมูลยาและรหัสมาตรฐานไทย จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
๒. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ ด้านบริหารจัดการการแพทย์
และสาธารณสุข หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๓. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข
๔. มีทัศนคติที่ดีพร้อมเรียนรู้งานด้านระบบข้อมูลสุขภาพ
๕. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Offices เป็นอย่างดี
๖. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดของงาน

๑. บริหารจัดการการให้บริการทางวิชาการของรายการในบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย
๒. ตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางวิชาการของรายการในบัญชีและรหัสยา
ข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
๓. แนะนำและตอบคำถามข้อสงสัยสำหรับโครงการบริการทางวิชาการของรายการในบัญชีข้อมูลยาและรหัสยา
มาตรฐานไทย ผ่านทางช่องทางรับบริการของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
๔. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมวิชาการสำหรับมาตรฐานรหัสทางการแพทย์
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : this@this.or.th