การนำส่ง – รับคืนผลิตภัณฑ์ยา


สมสท. ให้บริการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ยาและอัปโหลดรูปภาพให้ในระบบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบข้อมูลและโอนเงินชำระค่าบริการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะนำส่งผลิตภัณฑ์ยาให้ สมสท. ถ่ายรูปให้

ขั้นตอนการดำเนินการนำส่ง-รับคืนผลิตภัณฑ์ยา

 1. เมื่อผู้ใช้งานชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และสถานะในระบบ TMT Connect ปรากฏว่า  กรุณากรอกแบบฟอร์มคำขอนำส่ง-รับคืนผลิตภัณฑ์ยา เข้าถึงได้ผ่านทาง https://project.this.or.th/photo-server ให้ครบถ้วน
 2. ดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มพร้อมเซ็นในนามผู้ส่งคำขอให้เรียบร้อย (โปรดเปิดไฟล์ดังกล่าวผ่านโปรแกรม Microsoft Word)
 3. โทรแจ้งนัดหมาย สมสท. เพื่อนำส่งผลิตภัณฑ์ยาที่เบอร์ 02-0279711 ต่อ 9072
 4. นำส่งผลิตภัณฑ์ยาอย่างน้อย 2 กล่อง ภายใน 3 วันทำการหลังปรากฎสถานะ ในระบบ TMT Connect โดยแนบเฉพาะแบบฟอร์มนำส่งผลิตภัณฑ์ยามาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ยาในวันส่งมอบ ตามที่อยู่ดังนี้

  สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
  ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14
  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  **ขอความกรุณานำส่งด้วยตนเอง หรือ messenger เท่านั้น ในเวลาทำการ 09.00 – 11.00 และ 14.00 – 16.00 น. โดยนำส่งผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องการให้ สมสท. ถ่ายรูปให้อย่างน้อย 2 ชิ้น และต้องมีสภาพครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ชำรุด หรือมีรอยขีดข่วน หากผลิตภัณฑ์ยามีลักษณะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาง สมสท. ขอปฏิเสธการรับผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว

 5. การรับคืนผลิตภัณฑ์ยา สามารถติดต่อขอรับคืนได้ที่เบอร์ 02-027-9711 ต่อ 9072 ภายใน 7 วันทำการหลังวันที่สถานะของรายการยาถูกเปลี่ยนเป็น ในระบบ TMT Connect หรือนับจากวันที่ สมสท. ประกาศรหัสใน TMT release file ตามรอบประกาศ (หากเกินกำหนด สมสท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญหายของผลิตภัณฑ์ยา) ทั้งนี้ต้องนำแบบฟอร์มคำขอรับคืนผลิตภัณฑ์ยามาติดต่อในวันรับคืนด้วยทุกครั้ง

**หมายเหตุ   

1. สมสท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งผลิตภัณฑ์ยาทุกกรณี

2. สมสท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์ยาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการถ่ายภาพทุกกรณี

3. กรณีผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส กรุณาโทรนัดหมายนำส่งผลิตภัณฑ์ยาล่วงหน้าก่อนทุกครั้งและรอรับคืนผลิตภัณฑ์ยาในวันทำการเดียวกัน (เวลานำส่ง 9.00 – 11.00 น. เท่านั้น)

4. กรณียาที่อยู่ในข้อกำหนดให้ถ่ายภาพด้านหน้าและด้านหลังในเฟรมภาพเดียวกัน กรุณานำส่งผลิตภัณฑ์ยาอย่างน้อย 2 ชิ้น เช่น แผงยา หลอดฉีดยา (syringe) หลอดยา (tube) ซอง (sachet) ถุง (bag)