บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

วันที่ 1 กันยายน 2565

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา, สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย นวัตกรรม และการทำงานด้านวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ และเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร และเทคโนโลยีด้านวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพร่วมกัน โดยมีขอบข่ายความร่วมมือกับสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย และคณะแพทยศาสตร์ ในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยีด้านวิทยาการข้อมูล อาทิ เช่น รหัสมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์ระดับสากล (Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms (SNOMED CT), บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย Thai Medicines Terminology (TMT), บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย Thai Medical Laboratory Terminology (TMLT) เป็นต้น