เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการ Log-In เข้าสู่ระบบ

 1.บัญชีผู้ใช้งาน กรอกชื่อ E-mail ของผู้ที่ยื่นคำร้องขอมาสมัครแก่ทาง สมสท.

 2.และกรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากทาง สมสท. เพื่อ log-in “เข้าสู่ระบบ”