วิธีการถ่ายภาพ

กำหนดให้ถ่ายภาพจากผลิตภัณฑ์จริงที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น (ขอไม่รับรูปแบบ mock up หรือ model ตัวอย่างยาที่ยังไม่พร้อมจำหน่ายหรือจ่ายให้คนไข้) ถ่ายหน้าตรง ตำแหน่งอยู่กึ่งกลางรูป ภาพไม่เอียง ใช้พื้นหลังสีขาวสม่ำเสมอกันทั้งภาพ สามารถอ่านตัวอักษรได้ในแนวตั้ง และมองเห็นชื่อการค้า ชื่อยาสามัญ รูปแบบของยา ความแรงของยา เลขทะเบียนยาและบริษัทผู้ผลิตชัดเจน โดยไม่มีองค์ประกอบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อยู่ภายในรูปภาพ  ทั้งนี้ ด้านหน้า หมายถึง ด้านที่มีชื่อผลิตภัณฑ์ทางการค้าเป็นภาษาไทย