บทนำ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐานรูปภาพผลิตภัณฑ์ยา สำหรับบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology; TMT) เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาในระบบสุขภาพของประเทศไทย และสามารถนำข้อมูลภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ยาไปประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านอื่นๆ ควบคู่กับบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยต่อไป