คุณลักษณะเฉพาะของรูปภาพ

คุณลักษณะเฉพาะของรูปภาพ

รูปภาพผลิตภัณฑ์ยาจะต้องเป็นตามข้อกำหนด ดังนี้ 

  • รูปแบบไฟล์ : JPEG 
  • โหมดสี : sRGB 
  • ลำดับชั้นสี : ไม่น้อยกว่า 24 bit 
  • ความละเอียด : 300 ppi 
  • ขนาดรูปภาพ : ไม่ต่ำกว่า 1500 pixels x 1500 pixels 
  • ขนาดไฟล์ภาพ : 500 KB – 5 MB 
  • สีพื้นหลัง: สีขาวสม่ำเสมอกันทั้งภาพ  
  • ขนาดผลิตภัณฑ์ในรูปภาพ : ต้องไม่น้อยกว่า 60% ของพื้นที่รูปภาพทั้งหมด โดยให้กรอบภาพห่างจากผลิตภัณฑ์ยาในระยะที่เท่า ๆ กันในแต่ละด้าน 
  • แสงและเงา : ไม่มีแสงสะท้อนและเงาบริเวณข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ยารวมทั้งพื้นหลังของภาพ 
  • การแสดงหน่วยวัด : เซนติเมตร (มีเส้นตารางพื้นหลังระบุถึงหน่วยมิลลิเมตร grid) กำหนดเฉพาะรูปภาพเม็ดยา แคปซูลและบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ 

หมายเหตุ ในกรณีใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายรูป ให้ตั้งค่าถ่ายรูปเป็นรูปภาพที่มีคุณภาพ “สูง” โดยให้สามารถอ่านข้อความบนฉลากได้ชัดเจน