การเพิ่มรายการบรรจุภัณฑ์ (Type or Pack size) จากรายการข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยที่มีอยู่แล้วในบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT)

อ้างอิง ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง การเก็บค่าบริการทางวิชาการของรายการบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย ของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย พ.ศ. ๒๕๖๖) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

รายการหน่วยนับอัตราค่าบริการ (บาท)
การให้บริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มรายการบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่
หรือขนาดหีบห่อใหม่ (type or pack size) เพื่อเพิ่มบัญชีรหัสยาระดับ trade product pack (TPP) จากรายการข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานที่มีอยู่แล้วในบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย โดยได้รวม
การให้บริการวิชาการในการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ยาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดรูปภาพยา TMT
ต่อหนึ่ง trade product pack (TPP)3,000

การแบ่งประเภทคำขอ

1 คำขอ = 1 TPU ที่ขอปรับปรุงรูปภาพ
1 คำขอ = 1 TPP ที่ขอเพิ่ม

ขั้นตอนการดำเนินการการเพิ่มรายการบรรจุภัณฑ์ (Type or Pack size)

1. ตรวจสอบรหัส TPP โดยดูได้จาก TMT Browser หรือ TMT Release file

2. กรอกข้อมูลการขอเพิ่มรายการบรรจุภัณฑ์ (Type or Pack size) ได้ที่ แบบฟอร์มคำขอเพิ่มรายการบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ (TPP) และถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ยาที่มีรหัส TPU แล้ว

3. กรณีบริษัทยาประสงค์ถ่ายรูปภาพยาเอง สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนดรูปภาพยา TMT

4. กรณีบริษัทยาประสงค์ให้ สมสท. ถ่ายรูปภาพยาให้ กรุณาส่งผลิตภัณฑ์ยาให้ สมสท. โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ การนำส่ง – รับคืนผลิตภัณฑ์ยา

5. เมื่อท่านส่งคำขอรายการยาแล้วเจ้าหน้าที่ สมสท. จะประเมินค่าบริการทางวิชาการและจัดส่งใบนำฝากสำหรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay – in Slip) ให้ทางอีเมล

6. หลังจากชำระค่าบริการทางวิชาการแล้ว ส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยการตอบกลับทางอีเมล

7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติรายการยา หากไม่มีการแก้ไขเจ้าหน้าที่จะส่งสร้างรหัสยา TPP

6. สามารถติดตามการประกาศเผยแพร่รหัสยาตามรอบประกาศ ได้ที่ ปฏิทินประกาศเผยแพร่รหัสTMT

ดาวน์โหลด Flowchart