บทนำของสารสนเทศทางการพยาบาล (Nursing Informatics)

พยาบาลเป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วย การสื่อสาร สังเกตอาการทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย หากได้มีการบันทึกอย่างเป็นระบบ จะทำให้ทีมงานที่ร่วมดูแลรักษาได้ประโยชน์จากข้อมูลโดยทั่วไป การบันทึกทางการพยาบาล (Nursing Documentation) ประกอบด้วย 4 ส่วน

 1. การวินิจฉัยทางการพยาบาล Nursing Diagnosis
 2. หัตถการทางการพยาบาล Nursing Procedures or Interventions
 3. ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
 4. ผลลัพธ์ของการพยาบาล Nursing Outcomes

การปรับเปลี่ยนการบันทึกทางการพยาบาล จากการจดบันทึกลงแบบฟอร์มต่างๆ เป็นรูปแบบบันทึกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการออกแบบให้สอดคล้องกับระบบการทำงานของพยาบาลแต่ละหน่วย
การสร้างซอฟท์แวร์ ให้มีคำศัพท์ทางการพยาบาลที่มีมาตรฐาน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ผู้ใช้มีความเข้าใจความหมายเดียวกัน จะช่วยให้การบันทึกทางการพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลา ลดความซ้ำซ้อน ช่วยสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลา เข้าใจถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไปประมวลผล เพื่อใช้ในการดูแลรักษา ระบาดวิทยา การวิจัย การบริหารด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการวางแผนจัดสรรทรัพยากรมาตรฐานคำศัพท์ทางการพยาบาล ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่

 1. International Classification for Nursing Practice (ICNP) ของสภาการพยาบาลนานาชาติ (International Council of Nurses)
 2. การวินิจฉัยทางการพยาบาล Nursing Diagnosis NANDA ปี 2002 มีการก่อตั้ง สมาคมการวินิจฉัยทางการพยาบาลแห่งทวีปอเมริกาเหนือ North American Nursing Diagnosis Association ต่อมาในปี 2011 ได้ขยายเป็นสมาคมนานาชาติ แต่ยังคงใช้ชื่อ NANDA อยู่
 3. หัตถการทางการพยาบาล Nursing Interventions Classification NIC เป็นผลงานของวิทยาลัยพยาบาล แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา สหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่ปี 1992 ฉบับปัจจุบัน ปี 2018 เป็น 7th Edition มี 7 หมวด (Domains) 30 บท (Classes) 565 หัตถการ (Interventions) แต่ละหัตถการมีการบรรยายขั้นตอนกิจกรรม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 4. ผลลัพธ์ทางการพยาบาล Nursing Outcomes Classification NOC เป็นผลงานของวิทยาลัยพยาบาล แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา สหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่ปี 1997 ฉบับปัจจุบัน ปี 2018 เป็น 6th Edition มี 7 หมวด (Domains) 34 บท (Classes) 540 ผลลัพธ์ (Outcomes) แต่ละผลลัพธ์มีการบรรยายขั้นตอนกิจกรรม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 5. Clinical Care Classification CCC เป็นผลงานของ Dr.Virginia Saba และทีมงาน
 6. Omaha system Classification, Intervention, and Problem Outcomes Rating Schemas for home health
 7. มาตรฐานคำศัพท์ทางการพยาบาล ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคำศัพท์แพทย์สากล SNOMED CT โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างICNP และ SNOMED CT ในปี2014NANDA , NIC , NOC มีการจับคู่กับ SNOMED CT ในปี2005 เพื่อให้ใช้งานในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้สะดวก