งานแถลงข่าวการประชุมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข Big Rock 1: Health Security ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565

วันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นพ. บุญชัย กิจสนโยธิน นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ นพ.เทียม อังสาชน และนพ. รัฐ ปัญโญวัฒน์ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานประชุมการปฏิรูปสาธารณสุข Big Rock 1: Health Security ที่ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร ซึ่งในงานประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และตัวแทนจากกระทรวงต่างๆ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มาร่วมหารือแนวทางการดำเนินการปฎิรูปสาธารณสุขของประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ เพื่อผลักดันแผนการปฎิรูปประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรม