รหัสยา TTMT มีรหัสยา GPU เหมือนกับรหัส TMT หรือไม่

รหัส TTMT จะมีโครงสร้างแตกต่างกับรหัส TMT โดยสิ้นเชิง ซึ่งรหัส TTMT จะไม่มีรหัสระดับ GPU เพราะไม่มีโครงสร้างรหัสยาเหมือน TMT มีเพียงแต่รหัสระดับเดียวที่มีตัวเลขอยู่ในช่วง 900000 – 999999