รหัสยา TTMT มีการประกาศรหัสช่วงใดบ้าง

เมื่อหน่วยงานขอรหัสไปที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแล้ว ทางกรมฯจะส่งข้อมูลการประกาศรหัสสมุนไพรใหม่ที่เว็บไซต์กรมฯ และส่งข้อมูลให้สมสท.ประกาศเดือนละ 1 ครั้ง