ถ้าต้องการส่งคำขอสร้างรหัส TMT ใหม่ สำหรับยาที่มีหลายขนาดบรรจุภัณฑ์ มีวิธีการส่งคำขออย่างไร

วิธีการส่งคำขอแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ยา ดังนี้ (ใส่ตารางตามไฟล์แนบ ยาที่มีหลายขนาดบรรจุ)