หลังส่งคำขอสร้าง/เพิ่ม TMT ใหม่แล้ว และรายการยามีสถานะเป็น “รอตรวจสอบ” ทางผู้ส่งคำขอจะได้รับรหัส TMT ใหม่ภายในกี่วันทำการ

เจ้าหน้าที่ สมสท.จะตรวจสอบคำขอสร้าง/เพิ่ม TMT ใหม่ภายใน 15 วันทำการ ถ้าข้อมูลที่ส่งมายังไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดของ สมสท. เจ้าหน้าที่ สมสท.จะส่งกลับให้แก้ไข โดยสถานะของรายการยาจะถูกเปลี่ยนเป็น “รอแก้ไข” ซึ่งทางผู้ส่งคำขอควรแก้ไขข้อมูลภายใน 7 วันทำการ เมื่อเจ้าหน้าที่ สมสท.ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องทั้งหมดแล้ว ทาง สมสท. จะเปลี่ยนสถานะรายการยาดังกล่าวเป็น “รออนุมัติ” และประกาศรหัส TMT ใหม่ในรอบประกาศเผยแพร่ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน