ถ้าเปลี่ยนชื่อโรงงานผลิตยา แต่สถานที่ที่อยู่เดิม จำเป็นต้องขอ TPU ใหม่หรือไม่

ไม่ต้องขอรหัส TPU ใหม่ สามารถใช้รหัส TPU เดิมได้ แต่ต้องส่งคำขอแก้ไข เพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อผู้ผลิตยาของ TPU เดิม