ถ้าเปลี่ยนบริษัทผู้จัดจำหน่ายใหม่ จำเป็นต้องขอรหัส TPU ใหม่หรือไม่

ไม่ต้องขอรหัส TPU ใหม่ แต่ต้องส่งคำขอแก้ไขรูปภาพยาเข้ามาใหม่ เนื่องจากฉลากบนกล่องยามีการเปลี่ยนแปลง