สามารถศึกษาเกี่ยวกับ SNOMED CT ได้จากแหล่งใด้บ้าง

สามารถศึกษาเกี่ยวกับ SNOMED CT ได้จากแหล่งเรียนรู้ต่อไปนี้

1. Youtube ของสมสท. จากลิงค์นี้

2. เว็บไซต์ของ SNOMED International
– หน้าเว็บไซต์หลัก https://www.snomed.orgSNOMED CT E-leaning platform ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลในการศึกษา SNOMED CT และสำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทย สามารถเขัาไปเรียนรู้ได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
SNOMED CT Document Library เป็นแหล่งรวบรวมเอกสาร คู่มือ ข้อกำหนดสำหรับการออกแบบและใช้งานรหัส SNOMED CT

3. SNOMED CT YouTube Playlist ของนพ.รัฐ