ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop SNOMED CT รหัสข้อมูลทางคลินิก การวินิจฉัยโรค และหัตถการ

ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพลอากาศเกษตร-คุณหญิงวันทนา โรจนนิล อาคารสงฆ์อาพาธ ชั้น 5 โรงพยาบาลสระบุรี ด้วยโรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกับ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop SNOMED CT รหัสข้อมูลทางคลินิก การวินิจฉัยโรค และหัตถการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ แนะนำการใช้ SBOMED CT Browser ซึ่งเป็นเครื่องมือในการค้นหารหัสการวินิจฉัย รหัสหัตถการ ตลอดจนส่งเสริมการใช้ SNOMED CT ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ. ดาวฤกษ์ สินธุวนิชย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ของสมสท. ได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลักในการบรรยาย พร้อมทั้ง นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน นพ.เทียม อังสาชน และเจ้าหน้าที่สมสท. ร่วมเป็นผู้ช่วยในงานประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยบุคลากรของโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 4 ได้แก่ สระบุรี, ลพบุรี, อ่างทอง, สิงห์บุรี เป็นต้น
ทั้งนี้ ทางสมสท. มุ่งหวังให้มีการนำความรู้ รหัสมาตรฐานคำศัพท์ทางการแพทย์ SNOMED CT มาปรับใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบสุขภาพที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

สามารถอ่านเนื้อหาเพิ่มเติม “คู่มือ SNOMED CT ภาษาไทย”ได้ที่ https://rb.gy/qbbhjy