ประชุมเชิงปฏิบัติการ SNOMED CT รหัสข้อมูลทางคลินิก การวินิจฉัยโรคและหัตถการ

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ๒ ฝ่ายสารสนเทศ อาคารศูนย์วิจัยชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สมสท. ได้จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานคำศัพท์ทางการแพทย์สากล SNOMED CT โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรหัส SNOMED CT ในเบื้องต้น และสามารถใช้งาน SNOMED CT Browser ขั้นพื้นฐาน รวมถึงเรียนรู้การใช้งาน Expression Constraint Language ซึ่งเป็นวิธีการค้นหารหัส SNOMED CT ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ได้ ทั้งนี้ นพ. ดาวฤกษ์ สินธุวนิชย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ของสมสท. ได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก พร้อมทั้ง นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน นพ.เทียม อังสาชน และเจ้าหน้าที่สมสท. ร่วมเป็นผู้ช่วยในงานประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยบุคลากรของโรงพยาบาล อย่างเช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ แพทย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ทางสมสท. มุ่งหวังให้รหัสมาตรฐานคำศัพท์ทางการแพทย์ SNOMED CT ถูกนำไปใช้ในอย่างกว้างขวางในประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบข้อมูลสุขภาพที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไป