บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนามาตรฐานข้อมูลการดูแลสุขภาพช่องปากและบริการทันตกรรมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ วันที่ 29 กันยายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 9:00 – 9:30 น. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ กรมการแพทย์
กรมอนามัย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และทันตยแพทยสภา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การพัฒนามาตรฐานข้อมูลการดูแลสุขภาพช่องปาก และบริการทันตกรรมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ ผ่านทางระบบ Zoom meeting โดยวัตถุประสงค์ของการลงนามในบันทึกข้อตกลงคือ  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานข้อมูลการดูแลสุขภาพช่องปากและบริการทันตกรรมของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและทิศทางการพัฒนาของประเทศ เพื่อให้ระบบข้อมูลสุขภาพช่องปากสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆในอนาคต

ทั้งนี้ ห้าหน่วยงานตกลงที่จะร่วมกันพัฒนามาตรฐานการบันทึกข้อมูลการดูแลสุขภาพช่องปากและบริการทันตกรรม (dental/ oral health record) ในระดับบุคคล และจะร่วมกันพัฒนาบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพช่องปากและบริการทันตกรรมของประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบสุขภาพช่องปาก การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล และเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการแก่ประชาชน

สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมลงนาม มีดังต่อไปนี้

1. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์
2. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย
3. นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
4. รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
5. ทพ.สุชิต พูลทอง ตำแหน่งนายกทันตแพทยสภา