คู่มือการเข้าใช้งานระบบ TMT Connect (ฉบับร่าง)บริษัทยา version 0.8

  1. เข้าสู่ระบบ TMT Connect

2. ลงทะเบียนการเป็นสมาชิก

3. อ่านข้อกำหนดพร้อมยอมรับเงื่อนไข

4. เลือกประเภทการลงทะเบียนเป็น “บริษัทยา”

5. ระบุรายละเอียดสำหรับการลงทะเบียน

6. แนบเอกสารที่ใช้สำหรับการลงทะเบียน

7. เมื่อท่านลงทะเบียนในระบบเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะได้รับ “อีเมลยืนยันการลงทะเบียน” และเมื่อท่านได้รับการอนุมัติการลงทะเบียน ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน “อนุมัติการลงทะเบียน” และสามารถ login เข้าสู่ระบบได้ทันที

8. สำหรับการขอสร้างรายการยาใหม่ ไปที่แทบ “จัดการรายการยา”

9. คลิกปุ่ม “กดที่นี่ เพื่อขอสร้างใหม่ TMT”

10. เพิ่มข้อมูลรายการยา

11. เพิ่มข้อมูลบรรจุภัณฑ์

12. การกรอกข้อมูลรูปภาพยาและรูปภาพบรรจุภัณฑ์

หากประสงค์จัดการรูปภาพยาด้วยตนเอง ให้คลิกปุ่ม “เริ่มต้นอัพโหลดรูปภาพ” ทางฝั่งซ้าย และดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 13

หากประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ สมสท. จัดการรูปภาพ ให้คลิกปุ่ม “ไปขั้นตอน “ตรวจสอบข้อมูล”” ทางฝั่งขวา และดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 15

13 .กรอกข้อมูลรูปภาพผลิตภัณฑ์ยา ทั้งรูปภาพบรรจุภัณฑ์ชั้นใน และรูปภาพบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก ให้ครบถ้วน

14. ตรวจสอบข้อมูลรูปภาพอีกครั้ง

15. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด “ดำเนินการต่อ” เพื่อไปหน้าชำระเงิน

16. ชำระค่าบริการทางวิชาการ โดยการนำ “ใบนำฝากสำหรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay – in Slip)” ที่ทาง สมสท. จัดส่งให้ทางอีเมล ไปชำระที่ธนาคาร

เมื่อชำระค่าบริการทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว กรุณาอัปโหลดสลิปการเงินที่ปุ่ม Upload ให้เรียบร้อย พร้อมกรอกรายละเอียด ชื่อ-สกุล ผู้โอน และข้อมูลในการออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องและครบถ้วน และกดปุ่ม “ส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ” ระบบจึงจะดำเนินการไปยังขั้นตอนถัดไป

17. กรณีบริษัทยาประสงค์ให้สมสท.ถ่ายรูปภาพยาให้ กรุณาส่งผลิตภัณฑ์ยาให้ สมสท. โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ขั้นตอนการนำส่ง-รับคืนผลิตภัณฑ์ยา

(กรณีบริษัทยาประสงค์ถ่ายรูปภาพด้วยตนเองให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 19)

18. เมื่อดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ยาตามที่ระบุไว้ใน ขั้นตอนการนำส่ง-รับคืนผลิตถัณฑ์ยา เรียบร้อยแล้ว สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น “รอ สมสท.จัดการรูปภาพ”

19. หากเจ้าหน้าที่ สมสท. จัดการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ยาและอัปโหลดรูปภาพผลิตภัณฑ์ยาในระบบให้เรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น “รอตรวจสอบ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลวิชาการ

20. กรุณาติดตามสถานะการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ในหน้าจัดการรายการยา โดยความหมายของแต่ละสถานะ มีดังนี้

21. กรณีข้อมูลรายการยาไม่ผ่านการตรวจสอบ กรุณาปรับแก้ตามคำแนะนำของ สมสท.ที่ระบุไว้ในกล่องข้อมูลสีส้ม ยกตัวอย่างดังภาพด้านล่าง

22. กรณีรายการยาผ่านการตรวจสอบ สถานะสุดท้ายจะถูกเปลี่ยนเป็น “สร้าง TMT สำเร็จ”

23. สามารถติดตามการประกาศเผยแพร่รหัส TMT ตามรอบประกาศ ได้ที่ TMT Download – สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) (this.or.th)