การสร้างความร่วมมือระหว่าง สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย และ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

โครงการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อเบิกจ่ายค่า Lab จากกรมบัญชีกลาง


ตามที่กรมบัญชีกลาง และสำนักงานกลางสารสนเทศสุขภาพ ได้กำหนดวิธีการเบิกจ่ายค่า Lab โดยกำหนดให้โรงพยาบาลแจ้งรายการLab ที่ส่งตรวจ รหัสLabของโรงพยาบาล รหัสมาตรฐานLab (Thai Medical Laboratory Terminology) ฯลฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบระบบการเบิกจ่ายค่า Lab
เพื่อให้การเบิกเป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความเข้าใจ เรื่องรหัสมาตรฐาน Lab (Thai Medical Laboratory Terminology TMLT) และสามารถจับคู่รายการตรวจLab ของรพ. กับรหัสมาตรฐานได้ถูกต้อง จึงจัดให้มีการบรรยาย และ Workshop


1) รวบรวมรายการLab ทั้งหมด ของรพ. ส่งให้สำนักงานพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ล่วงหน้าประมาณ 1สัปดาห์ เพื่อใช้ในการทำ Workshop


2) การบรรยาย เรื่อง รหัสมาตรฐาน Lab [TMLT / LOINC / Lab catalog] และทำ workshop (ใช้เวลาประมาณ 3ชม.)
เพื่อให้ได้ผลดี อาจจัดการบรรยายและ Workshop เป็น 2รอบ เพื่อให้จนท.Lab ของรพ.ได้เข้าร่วม 100%
ผู้เข้าร่วมควรเป็นจนท.Lab ของรพ. เจ้าหน้าที่ IT ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่า Lab
และอาจเชิญ จนท.Lab ของรพ.อื่น ๆ ของกทม. เช่น รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.ราชพิพัฒน์ ฯลฯ เข้าร่วมด้วย
โดยจนท.Labของรพ.อื่นๆ อย่างน้อยรพ.ละ 3ท่าน ที่ปฏิบัติงานใน Lab Microbiology , Lab Chemistry และ Lab Hematology


ผู้เข้าร่วมWorkshop ควรมีคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 เครื่อง / 2-3 ท่าน