การจัดอบรม Workshop เรื่อง Lab Catalog TMLT เพื่อจัดทำทะเบียนได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องเรียน 602 อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 รพ.วชิรพยาบาล

ประชาสัมพันธ์: Workshop เรื่อง Lab Catalog TMLT เพื่อจัดทำทะเบียนได้อย่างถูกต้อง รอบที่ 1

มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ราชวิทยาลัยวชิรพยาบาล จัดอบรม Workshop เรื่อง Lab Catalog TMLT เพื่อจัดทำทะเบียนได้อย่างถูกต้อง รอบที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ ห้องเรียน 602 อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 รพ.วชิรพยาบาล

Workshop ประกอบไปด้วยบทความหลายเรื่อง เช่น อ.ดาวฤกษ์ บรรยายเรื่องที่มาของ TMLT และคุณคิดคม บรรยายเรื่อง TMLT Mapping และ Lab Catalog (ตาม Slide) โดยใน Workshop จะมีการพูดถึงรายละเอียดประเภทของ Lab และแบ่ง Code Lab เป็น 17 หมวด ทั้งนี้ การจัดทำทะเบียนจะใช้ TMLT อ้างอิงจากรหัส กบก. และ LOINC โดย LOINC จะอ้างอิง 4 องค์ประกอบ คือ Component (รายละเอียด) Specimen (สิ่งส่งตรวจ) Unit (หน่วย) Method (วิธีการตรวจ)

ใน Workshop ยังมีการพูดถึงเรื่องการคิดเงินค่า Lab ของ กบก. โดยราคาเบิกจะคิดจากการเริ่มเก็บ Specimen การตรวจ และการรายงานผลในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งยังพูดถึงการ ตรวจรับรองผล ในส่วนของการรายงานผล ซึ่งจะมีการ ตรวจรับรองผล ในอีกประมาณ 2 ปี