สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
ขั้นตอนการขอเพิ่มข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) สำหรับผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป

1. ตรวจสอบรายการยาที่ต้องการว่ามีรหัสแล้วหรือไม่ จาก TMT Release File version ล่าสุด
2. หากไม่พบรายการยาที่ต้องการ ให้ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการขอเพิ่มข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) สำหรับผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ::
ซึ่งประกอบด้วย
part 1 เป็น excel file สำหรับกรอกข้อมูลรายการยาที่ขอเพิ่ม TMT ตามลำดับที่
part 2 เป็น word file สำหรับกรอกข้อมูลรูปภาพผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูปที่ขอเพิ่ม TMT
โดยใช้ 1 word file ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ซึ่งมีลำดับที่สัมพันธ์กันกับข้อมูลใน excel file
3. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มทั้ง 2 part แล้วส่งมายัง e-mail : tmt@this.or.thคำแนะนำในการขอ TMTID สำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่โรงพยาบาลผลิต
กรณีที่ 1 สำหรับรายการผลิตภัณฑ์ยาที่โรงพยาบาลจำหน่ายให้สถานบริการอื่น

- ผลิตภัณฑ์ยาที่โรงพยาบาลผลิตตามเภสัชตํารับ/ปรุงใหม่/บรรจุใหม่ (F/M/R)
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายการยาที่ขอ TMTID(TPU) ในไฟล์ TMTRFxxxxxxxx_SNAPSHOT ก่อนทุกครั้ง
เนื่องจากอาจจะมี TMTID(TPU) ของรายการที่ท่านต้องการขออยู่แล้ว
หากไม่พบ TMTID(TPU) สำหรับรายการยาที่ท่านต้องการ จึงกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มการขอเพิ่มข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) สำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่โรงพยาบาลผลิตในส่วนของ HPP จำหน่าย


กรณีที่ 2 สำหรับรายการผลิตภัณฑ์ยาที่โรงพยาบาลไม่จำหน่ายให้สถานบริการอื่น

- ผลิตภัณฑ์ยาที่โรงพยาบาลผลิตตามเภสัชตํารับ (F)
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายการยาที่ขอ TMTID(GPF) ในไฟล์ TMTRFxxxxxxxx_SNAPSHOT_GP_F ก่อนทุกครั้ง
เนื่องจากอาจจะมี TMTID(GPF) ของรายการที่ท่านต้องการขออยู่แล้ว
หากไม่พบ TMTID(GPF) สำหรับรายการยาที่ท่านต้องการ จึงกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มการขอเพิ่มข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) สำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่โรงพยาบาลผลิตในส่วนของ HPP ไม่จำหน่าย

- ผลิตภัณฑ์ยาที่โรงพยาบาลปรุงใหม่/บรรจุใหม่ (M/R)
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายการยาที่ขอ TMTID(TP) ในไฟล์ TP ก่อนทุกครั้ง
เนื่องจากอาจจะมี TMTID(TP) ของรายการที่ท่านต้องการขออยู่แล้ว
หากไม่พบ TMTID(TP) สำหรับรายการยาที่ท่านต้องการ จึงกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มการขอเพิ่มข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) สำหรับผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป

*** หมายเหตุ : สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TMT in summary V2.1
และตรวจสอบรายการยาได้ที่ TMT Release File version ล่าสุดขั้นตอนการขอเพิ่มข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) สำหรับรายการยาที่โรงพยาบาลผลิต

1. ตรวจสอบรายการยาที่ต้องการว่ามีรหัสแล้วหรือไม่ จาก TMT Release File version ล่าสุด
2. หากไม่พบรายการยาที่ต้องการ ให้ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการขอเพิ่มข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) สำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่โรงพยาบาลผลิต ::
3. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแล้วส่งมายัง e-mail : tmt@this.or.thแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อสร้าง TMT และตอบกลับไปยังผู้ติดต่อ

1. สมสท. ตรวจสอบ e-mail จากผู้ติดต่อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
2. สมสท. แจ้งการตอบรับไปยังผู้ติดต่อเมื่อได้รับ e-mail
3. สมสท. ตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นยังไม่มี TMT จริงและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
4. สมสท. จัดการชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานและสามารถนำเข้าโปรแกรมสำหรับสร้าง TMT ได้
5. ผู้ดูแลระบบส่งชุดข้อมูลให้คณะทำงานอนุมัติรับรองการสร้าง TMT Release File
6. โปรแกรมสร้างTMT และตรวจสอบสถานะรายการยา
7. ประกาศใช้ TMT Release File ตามรอบ ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
8. สมสท. ส่ง e-mail แจ้งผลการดำเนินการสร้าง TMT ในแต่ละรายการยาไปยังผู้ติดต่อ พร้อมกับ #หมายเลขอ้างอิงคำถาม# ในเวลา 9.30 น. ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
9. เมื่อมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในคำถามเดิมหลังจากได้รับคำตอบ ให้ผู้ติดต่อส่ง e-mail กลับมายัง สมสท. อีกครั้ง โดยระบุ #หมายเลขอ้างอิงคำถาม# ของคำถามเดิม นำหน้าหัวเรื่องของ e-mail ดังตัวอย่าง สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)

ติดต่อเรา
     สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

     ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
     88/39 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
     โทรศัพท์ 02-832-9290 โทรสาร 02-832-9291
     อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th

Contact Us
      Thai Health Information Standards Development Center
      3rd floor National Health Building
      88/39 Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000 Thailand
      Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
      
Email: this@this.or.th
:: administrator ::
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์