สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
SNOMED CT download

ลำดับที่ แหล่งเผยแพร่ รายละเอียด ปรับปรุงโดย ดาวน์โหลด
48 US 48_SNOMED_CT_Map_ICD_US_Snapshot_201903 (454,795 Records - ขนาดไฟล์ 16.9 MB) จับคู่ รหัสSNOMED_CT (Disorder/Finding) กับรหัส ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2562 :: download ::
จำนวน 108 ครั้ง
47 US 47_SNOMED_CT_Map_ICD_US_Full_201903 (539,545 Records - ขนาดไฟล์ 19.1 MB) จับคู่ รหัสSNOMED_CT (Disorder/Finding) กับรหัส ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2562 :: download ::
จำนวน 82 ครั้ง
46 US 46_THIS_SNOMED_CT_US_201903_Snapshot_Excel (ขนาดไฟล์ 353 MB) เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2562 (473,756 Concepts /1,470,493 Descriptions/ 2,922,265 Relationships) :: download ::
จำนวน 75 ครั้ง
45 US 45_THIS_SNOMED_CT_US_201903_Full_Excel (ขนาดไฟล์ 101 MB) เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2562 (607,231 Concepts/ 2,617,626 Descriptions) :: download ::
จำนวน 80 ครั้ง
44 44_คู่มือ_SNOMED_CT_ฉบับภาษาไทย_มีนาคม2562 THIS :: download ::
จำนวน 149 ครั้ง
43 INT 43_ตัวอย่าง .TXT File จาก SNOMED_CT_International Folder_Delta (ขนาดไฟล์ 4,044 KB) ฉบับวันที่ 31 มกราคม 2562 :: download ::
จำนวน 114 ครั้ง
42 42_คำอธิบาย_SNOMED_CT_ในรูปแบบ_Excel (ขนาดไฟล์ 1,203 KB) THIS :: download ::
จำนวน 137 ครั้ง
41 INT 41_SNOMED_CT_ICNP_Intervention_Full_201809 หัตถการทางการพยาบาล (1,006 Records - ขนาดไฟล์ 48 KB) เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2561 :: download ::
จำนวน 114 ครั้ง
40 INT 40_SNOMED_CT_ICNP_Diag_Full_201809 การวินิจฉัยทางการพยาบาล (556 Records - ขนาดไฟล์ 33 KB) เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2561 :: download ::
จำนวน 128 ครั้ง
39 INT 39_SNOMED_CT_Map_ICD_INT_Snapshot_201901 (174,594 Records - ขนาดไฟล์ 9.62 MB) เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2562 :: download ::
จำนวน 112 ครั้ง
38 INT 38_SNOMED_CT_Map_ICD_INT_Full_201901 (228,319 Records - ขนาดไฟล์ 11.2 MB) เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2562 :: download ::
จำนวน 116 ครั้ง
37 INT THIS_SNOMED_CT_INTERNATIONAL_201901_Snapshot_Excel (ขนาดไฟล์ 321 MB) เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2562 :: download ::
จำนวน 105 ครั้ง
36 INT THIS_SNOMED_CT_INTERNATIONAL_201901_Full_Excel (ขนาดไฟล์ 94.1 MB) เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2562 :: download ::
จำนวน 107 ครั้ง
35 INT THIS_SNOMED_CT_INTERNATIONAL_201807_Snapshot_Excel เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2561 :: download ::
จำนวน 108 ครั้ง
34 INT THIS_SNOMED_CT_INTERNATIONAL_201807_Full_Excel เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2561 :: download ::
จำนวน 100 ครั้ง
33 US THIS_SNOMED_CT_US_201803_Snapshot_Excel เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2561 :: download ::
จำนวน 105 ครั้ง
32 US THIS_SNOMED_CT_US_201803_Full_Excel เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2561 :: download ::
จำนวน 104 ครั้ง
31 US THIS_SNOMED_CT_NursingICNP_Full_201703_Excel International Classification for Nursing Practice (ICNP) หัตถการ/ปฏิบัติการทางการพยาบาล 953 รายการ เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2560 :: download ::
จำนวน 100 ครั้ง
30 US THIS_SNOMED_CT_NursingHealthIssues_Full_201710_Excel Nursing Health Issues/ Nursing Diagnosis การวินิจฉัยทางการพยาบาล 452 รายการ เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2560 :: download ::
จำนวน 112 ครั้ง
29 US THIS_SNOMED_CT_NursingActivities_Full_201710_Excel Nursing Activities หัตถการ/ปฏิบัติการทางการพยาบาล 883 รายการ เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2559 :: download ::
จำนวน 106 ครั้ง
28 US SNOMEDCT_VascularProcedures_1000119_20170601 Vascular Procedures หัตถการเกี่ยวกับหลอดเลือด 80 รายการ เผยแพร่เมื่อ 26 กรกฎาคม 2559 :: download ::
จำนวน 98 ครั้ง
27 US SNOMEDCT_Vaccinations_1000119_20150810 Vaccinations หัตถการการให้วัคซีน 92 รายการ Map กับ CPT เผยแพร่เมื่อ 10 สิงหาคม 2558 :: download ::
จำนวน 96 ครั้ง
26 US SNOMEDCT_Top2500Update_1000119_20160726 Disorder/Finding ที่พบบ่อย 2500 รายการ Map กับ ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 26 กรกฎาคม 2559 :: download ::
จำนวน 102 ครั้ง
25 US SNOMEDCT_SkinRespUpdate_1000119_20150422 Skin Respiratory โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ 2756 รายการ Map กับ ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2558 :: download ::
จำนวน 100 ครั้ง
24 US SNOMEDCT_Radiology3_1000119_20160831 Radiology3 หัตถการทางรังสีวิทยา 268 รายการ Map กับ CPT เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 :: download ::
จำนวน 96 ครั้ง
23 US SNOMEDCT_Radiology2_1000119_20160317 Radiology2 หัตถการทางรังสีวิทยา 232 รายการ Map กับ CPT เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2559 :: download ::
จำนวน 96 ครั้ง
22 US SNOMEDCT_Radiology1_1000119_20150916 Radiology1 หัตถการทางรังสีวิทยา 408 รายการ Map กับ CPT เผยแพร่เมื่อ 16 กันยายน 2558 :: download ::
จำนวน 103 ครั้ง
21 US SNOMEDCT_Pediatrics_1000119_20141009 Pediatrics โรคทางกุมารเวช 3792 รายการ Map กับ ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 9 ตุลาคม 2557 :: download ::
จำนวน 94 ครั้ง
20 US SNOMEDCT_OphthalmologyUpdate_1000119_20160505 Ophthalmology โรคตา 3284 รายการ Map กับ ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2559 :: download ::
จำนวน 114 ครั้ง
19 US SNOMEDCT_OBGynUpdate_1000119_20150716 Obstetrics Gynecology สูตินรีเวช 1823 รายการ Map กับ ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 16 กรกฎาคม 2558 :: download ::
จำนวน 98 ครั้ง
18 US SNOMEDCT_NeurologyUpdate_1000119_20150511 Neurology โรคสมอง/ระบบประสาท 1791 รายการ Map กับ ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2558 :: download ::
จำนวน 94 ครั้ง
17 US SNOMEDCT_MusculoskeletalUpdate_1000119_20160930 Musculoskeletal โรคกระดูก/ข้อ/กล้ามเนื้อ/เอ็น 5008 รายการ Map กับ ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2559 :: download ::
จำนวน 97 ครั้ง
16 US SNOMEDCT_Miscellaneous_1000119_20161122 Miscellaneous Disorder/Finding/Situation/Event เบ็ดเตล็ด 737 รายการ และ Mapping กับ ICD-10 เผยแพร่เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 :: download ::
จำนวน 94 ครั้ง
15 US SNOMEDCT_MentalHealthUpdate_1000119_20160226 Mental Health สุขภาพจิต/จิตเวช 1162 รายการ Map กับ ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2559 :: download ::
จำนวน 96 ครั้ง
14 US SNOMEDCT_HistoryFamilyHxUpdate_1000119_20151015 History/ Family History ประวัติสุขภาพ ประวัติครอบครัว 1466 รายการ Map กับ ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2558 :: download ::
จำนวน 100 ครั้ง
13 US SNOMEDCT_ENTGIIDUpdate_1000119_20150616 Ear/Nose/Throat/ Gastro-Intestinal/ Infectious Disease 3766 รายการ Map กับ ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 16 มิถุนายน 2558 :: download ::
จำนวน 104 ครั้ง
12 US SNOMEDCT_EndoNephroUroUpdate_1000119_20150812 Endocrinology Nephrology Urology 1752 รายการ Map กับ ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 12 สิงหาคม 2558 :: download ::
จำนวน 100 ครั้ง
11 US SNOMEDCT_ED_1000119_20141103 Emergency Department โรค/ภาวะฉุกเฉิน 2189 รายการ Map กับ ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2557 :: download ::
จำนวน 98 ครั้ง
10 US SNOMEDCT_CommonLab_1000119_20141204 Common Laboratory หัตถการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ 347 รายการ Map กับ CPT และ LOINC เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2557 :: download ::
จำนวน 104 ครั้ง
9 US SNOMEDCT_CardiologyUpdate_1000119_20160718 Cardiology โรคหัวใจ 1426 รายการ Map กับ ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2559 :: download ::
จำนวน 99 ครั้ง
8 US SNOMED_HemeOncUpdate_1000119_20151118 Hematology Oncology โลหิตวิทยา/มะเร็ง/เนื้องอก 4085 รายการ Map กับ ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558 :: download ::
จำนวน 101 ครั้ง
7 US THIS_SNOMED_CT_US_Route_of_Administration_20150901_Excel ช่องทางการบริหารยา (ให้ยา) ฉบับ กันยายน 2015 เผยแพร่เมื่อ 1 กันยายน 2558 THIS :: download ::
จำนวน 108 ครั้ง
6 US THIS_SNOMED_CT_US_Nursing_Problem_List_20141101_Excel รายการปัญหาทางการพยาบาลของผู้ป่วย ฉบับ พฤศจิการยน 2014 เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2557 THIS :: download ::
จำนวน 105 ครั้ง
5 US THIS_SNOMED_CT_US_Core_Problem_List_20170801_Excel รายการปัญหาของผู้ป่วย ฉบับ สิงหาคม 2017 เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2560 THIS :: download ::
จำนวน 110 ครั้ง
4 US THIS_SNOMED_CT_US_20170901_Snapshot_Excel แยกตามกลุ่ม Concept มี sheet Concept,Description และ Relationship (Source, Destination) เผยแพร่เมื่อ 1 กันยายน 2560 THIS :: download ::
จำนวน 97 ครั้ง
3 US THIS_SNOMED_CT_US_20170901_Full_Excel แยกตามกลุ่ม Concept มี sheet Concept และ Description เท่านั้น เผยแพร่เมื่อ 1 กันยายน 2560 THIS :: download ::
จำนวน 103 ครั้ง
2 INT THIS_SNOMED_CT_International_201707_Snapshot_Excel เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2560 THIS :: download ::
จำนวน 93 ครั้ง
1 US THIS_SNOMED_CT_US_201703_Snapshot_Excel เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2560 THIS :: download ::
จำนวน 107 ครั้ง


 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)

ติดต่อเรา
     สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

     ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
     88/39 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
     โทรศัพท์ 02-832-9290 โทรสาร 02-832-9291
     อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th

Contact Us
      Thai Health Information Standards Development Center
      3rd floor National Health Building
      88/39 Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000 Thailand
      Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
      
Email: this@this.or.th
:: administrator ::
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์