สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
  • รหัสยามาตรฐาน
  • รหัส lab มาตรฐาน
  • สถิติชีพ
  • ทั้งหมด
  คู่มือการใช้งาน TMT browser by THIS (beta version 20180903) | 2018-08-20 00:00:00 Download จำนวน 225 ครั้ง

 คู่มือการใช้งาน TMT browser by THIS (beta version) | 2017-07-20 00:00:00 Download จำนวน 114 ครั้ง

 โปรแกรม TMT browser by THIS (version 20180903) | 2017-07-18 00:00:00 Download จำนวน 250 ครั้ง

 หนังสือเวียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | 2016-01-28 00:00:00 Download จำนวน 116 ครั้ง

 ประชุมการจัดซื้อยาไม่ยากอย่างที่คิด ครั้งที่ 2 โดย สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA) | 2015-12-21 00:00:00 Download จำนวน 118 ครั้ง

 แนวทางการเลือกใช้กลุ่มมาตรฐานข้อมูลของ บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) | 2015-12-21 00:00:00 Download จำนวน 122 ครั้ง

 วิธีการค้นหารหัส TMTID (GPU) | 2015-11-23 11:00:00 Download จำนวน 696 ครั้ง

 MD5 & SHA Checksum Utility | 2015-11-23 00:00:00 Download จำนวน 966 ครั้ง

 หนังสือบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย Version 1.0 [10 มิ.ย. 2014] | 2015-06-10 00:00:00 Download จำนวน 200 ครั้ง

 เอกสารการอบรมการพัฒนาและจัดการระบบข้อมูลเภสัชกรรมในโรงพยาบาล 3-4 มี.ค. 2557  | 2014-07-19 08:57:13 Download จำนวน 101 ครั้ง

 TMTCSMBSJune2014 | 2014-06-10 17:34:29 Download จำนวน 96 ครั้ง

 โครงการอบรมการพัฒนาและจัดการระบบข้อมูลเภสัชกรรมในโรงพยาบาล : การเตรียมข้อมูลยาเพื่อการเบิกจ่าย | 2014-01-07 15:50:20 Download จำนวน 109 ครั้ง

 Factsheet-TMT | 2013-12-19 10:10:08 Download จำนวน 96 ครั้ง

 TMA Setup (7 พฤศจิกายน 2556) | 2013-12-02 12:00:00 Download จำนวน 93 ครั้ง

 Verhoeff Check Digit | 2013-05-09 00:00:00 Download จำนวน 95 ครั้ง

 slide บรรยายบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย โดย นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ | 2013-02-05 17:21:26 Download จำนวน 103 ครั้ง

 slide ชี้แจงรหัสมาตรฐาน TMT โดย นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน | 2013-02-05 17:19:09 Download จำนวน 239 ครั้ง

 กำหนดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดาเนินการส่งข้อบ่งชี้การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ | 2013-01-15 11:44:22 Download จำนวน 101 ครั้ง

 คำถามเกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาข้อมูลมาตรฐานรหัสยา | 2012-12-27 15:26:57 Download จำนวน 116 ครั้ง

 Slide ทิศทางนโยบายการพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย | 2012-12-27 00:00:00 Download จำนวน 178 ครั้ง

 การพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology - TMT) | 2012-12-20 01:04:47 Download จำนวน 101 ครั้ง

 การพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย | 2012-12-20 00:00:00 Download จำนวน 137 ครั้ง

  LOINC_2.64 | 2018-09-05 00:00:00 Download จำนวน 94 ครั้ง

 LOINC_2.63 | 2017-12-26 00:00:00 Download จำนวน 101 ครั้ง

 LOINC_2.61 | 2017-07-06 09:00:00 Download จำนวน 98 ครั้ง

 LOINC version 2.58 and RELMA | 2017-01-04 10:00:00 Download จำนวน 100 ครั้ง

 LOINC and RELMA version 2.56 | 2016-07-06 00:00:00 Download จำนวน 98 ครั้ง

 เอกสารประกอบการประชุม LOINC workshop 26 พฤษภาคม 2559 | 2016-05-27 13:00:00 Download จำนวน 197 ครั้ง

 LOINC and RELMA version 2.54 | 2016-01-08 00:00:00 Download จำนวน 110 ครั้ง

 รวมเอกสารบรรยายบัญชีแลปมาตรฐาน | 2015-09-01 12:00:00 Download จำนวน 96 ครั้ง

 บัญชีรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรหัสมาตรฐานไทย (ฉบับร่าง) เผยแพร่เมื่อ 1 กันยายน 2558 | 2015-09-01 12:00:00 Download จำนวน 98 ครั้ง

 โครงการพัฒนาบัญชีรายการและรหัสมาตรฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการเบิกจ่าย | 2015-09-01 11:00:00 Download จำนวน 90 ครั้ง

 มาตรฐานรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กับการเบิกจ่ายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ | 2015-09-01 11:00:00 Download จำนวน 97 ครั้ง

 การบูรณาการรหัสมาตรฐาน LOINC กับการเบิกจ่ายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ | 2015-09-01 11:00:00 Download จำนวน 92 ครั้ง

 การ Mapping รหัสสากล LOINC | 2015-09-01 11:00:00 Download จำนวน 96 ครั้ง

 ประสบการณ์ Mapping โรงพยาบาลศรีสังวร | 2015-09-01 11:00:00 Download จำนวน 104 ครั้ง

 LOINC and RELMA Complete Download File | 2015-07-11 00:00:00 Download จำนวน 98 ครั้ง

 LOINC Databse (LOINC v2.5) | 2015-05-10 15:00:00 Download จำนวน 92 ครั้ง

 Lab Class | 2015-05-07 08:00:00 Download จำนวน 99 ครั้ง

 LOINC Database Structure | 2015-05-07 08:00:00 Download จำนวน 93 ครั้ง

 บัญชีรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรหัสมาตรฐานไทย | 2015-03-25 16:00:00 Download จำนวน 102 ครั้ง

 คู่มือการใช้งาน TLL | 2015-03-25 15:20:00 Download จำนวน 148 ครั้ง

 มาตรฐาน LOINC กับระบบข้อมูลสุขภาพไทย | 2012-11-01 00:00:00 Download จำนวน 102 ครั้ง

  LOINC_2.64 | 2018-09-05 00:00:00 Download จำนวน 94 ครั้ง

 คู่มือการใช้งาน TMT browser by THIS (beta version 20180903) | 2018-08-20 00:00:00 Download จำนวน 225 ครั้ง

 THIS_SNOMED_CT_International_201801_Full_Excel | 2018-02-13 00:00:00 Download จำนวน 99 ครั้ง

 THIS_SNOMED_CT_International_201801_Snapshot_Excel | 2018-02-13 00:00:00 Download จำนวน 95 ครั้ง

 LOINC_2.63 | 2017-12-26 00:00:00 Download จำนวน 101 ครั้ง

 คู่มือการใช้งาน TMT browser by THIS (beta version) | 2017-07-20 00:00:00 Download จำนวน 114 ครั้ง

 โปรแกรม TMT browser by THIS (version 20180903) | 2017-07-18 00:00:00 Download จำนวน 250 ครั้ง

 Sustainable development goals (SDGs) though Digital Health,Biomedical/health Informatics | 2017-07-13 16:00:00 Download จำนวน 106 ครั้ง

 SNOMED-CT 1 and TMT,SNOMED-CT 2 | 2017-07-13 16:00:00 Download จำนวน 94 ครั้ง

 Thai Medicines Terminology (TMT),LOINC | 2017-07-13 16:00:00 Download จำนวน 112 ครั้ง

 Standard and Interoperability 1,Standard and Interoperability 2 | 2017-07-13 16:00:00 Download จำนวน 127 ครั้ง

 Laboratory Information System (LIS) | 2017-07-13 16:00:00 Download จำนวน 100 ครั้ง

 Recap and reflection on Site visit Bamrasnaradura Infectious diseases Institute,Ministry of Public Health,Recap and reflection on Site visit hospitals in Suphanburi Province | 2017-07-13 16:00:00 Download จำนวน 103 ครั้ง

 DRG - Diagnosis-related group,Desiderata | 2017-07-13 16:00:00 Download จำนวน 116 ครั้ง

 Recap and debriefing the Faculty of Tropical Medicine Mahidol University (Fellows) | 2017-07-13 00:00:00 Download จำนวน 144 ครั้ง

 Welcome and Introduction Orientation the fellowship course | 2017-07-13 00:00:00 Download จำนวน 107 ครั้ง

 WHO Health Systems Framework (Overview) | 2017-07-13 00:00:00 Download จำนวน 123 ครั้ง

 Thai Health and healthcare Systems eHealth and Health Information system (Overview) | 2017-07-13 00:00:00 Download จำนวน 119 ครั้ง

 Civil registration and vital statistics | 2017-07-13 00:00:00 Download จำนวน 113 ครั้ง

 Thailand Healthcare delivery system 1(DRG) | 2017-07-13 00:00:00 Download จำนวน 108 ครั้ง

 Regional collaboration for health IT : introduction to Asia eHealth Information Network (AeHIN),Health Information Exchange (HIE) | 2017-07-13 00:00:00 Download จำนวน 113 ครั้ง

 ICD -10,SNOMED-CT database explore | 2017-07-13 00:00:00 Download จำนวน 111 ครั้ง

 LOINC_2.61 | 2017-07-06 09:00:00 Download จำนวน 98 ครั้ง

 LOINC version 2.58 and RELMA | 2017-01-04 10:00:00 Download จำนวน 100 ครั้ง

 LOINC and RELMA version 2.56 | 2016-07-06 00:00:00 Download จำนวน 98 ครั้ง

 BOOK: eHealth in Thailand: INTEROPERABILITY AND HEALTH INFORMATION STANDARDS | 2016-06-30 16:00:00 Download จำนวน 103 ครั้ง

 เอกสารประกอบการประชุม LOINC workshop 26 พฤษภาคม 2559 | 2016-05-27 13:00:00 Download จำนวน 197 ครั้ง

 หนังสือเวียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา | 2016-01-28 00:00:00 Download จำนวน 116 ครั้ง

 LOINC and RELMA version 2.54 | 2016-01-08 00:00:00 Download จำนวน 110 ครั้ง

 ประชุมการจัดซื้อยาไม่ยากอย่างที่คิด ครั้งที่ 2 โดย สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA) | 2015-12-21 00:00:00 Download จำนวน 118 ครั้ง

 แนวทางการเลือกใช้กลุ่มมาตรฐานข้อมูลของ บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) | 2015-12-21 00:00:00 Download จำนวน 122 ครั้ง

 วิธีการค้นหารหัส TMTID (GPU) | 2015-11-23 11:00:00 Download จำนวน 696 ครั้ง

 MD5 & SHA Checksum Utility | 2015-11-23 00:00:00 Download จำนวน 966 ครั้ง

 รวมเอกสารบรรยายบัญชีแลปมาตรฐาน | 2015-09-01 12:00:00 Download จำนวน 96 ครั้ง

 บัญชีรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรหัสมาตรฐานไทย (ฉบับร่าง) เผยแพร่เมื่อ 1 กันยายน 2558 | 2015-09-01 12:00:00 Download จำนวน 98 ครั้ง

 โครงการพัฒนาบัญชีรายการและรหัสมาตรฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการเบิกจ่าย | 2015-09-01 11:00:00 Download จำนวน 90 ครั้ง

 มาตรฐานรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กับการเบิกจ่ายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ | 2015-09-01 11:00:00 Download จำนวน 97 ครั้ง

 การบูรณาการรหัสมาตรฐาน LOINC กับการเบิกจ่ายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ | 2015-09-01 11:00:00 Download จำนวน 92 ครั้ง

 การ Mapping รหัสสากล LOINC | 2015-09-01 11:00:00 Download จำนวน 96 ครั้ง

 ประสบการณ์ Mapping โรงพยาบาลศรีสังวร | 2015-09-01 11:00:00 Download จำนวน 104 ครั้ง

 LOINC and RELMA Complete Download File | 2015-07-11 00:00:00 Download จำนวน 98 ครั้ง

 หนังสือบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย Version 1.0 [10 มิ.ย. 2014] | 2015-06-10 00:00:00 Download จำนวน 200 ครั้ง

 LOINC Databse (LOINC v2.5) | 2015-05-10 15:00:00 Download จำนวน 92 ครั้ง

 Lab Class | 2015-05-07 08:00:00 Download จำนวน 99 ครั้ง

 LOINC Database Structure | 2015-05-07 08:00:00 Download จำนวน 93 ครั้ง

 บัญชีรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรหัสมาตรฐานไทย | 2015-03-25 16:00:00 Download จำนวน 102 ครั้ง

 คู่มือการใช้งาน TLL | 2015-03-25 15:20:00 Download จำนวน 148 ครั้ง

 เอกสารการอบรมการพัฒนาและจัดการระบบข้อมูลเภสัชกรรมในโรงพยาบาล 3-4 มี.ค. 2557  | 2014-07-19 08:57:13 Download จำนวน 101 ครั้ง

 WebExmanual | 2014-06-16 19:22:13 Download จำนวน 99 ครั้ง

 TMTCSMBSJune2014 | 2014-06-10 17:34:29 Download จำนวน 96 ครั้ง

 Newsletter20140217Release | 2014-02-18 09:09:09 Download จำนวน 95 ครั้ง

 Newsletter20140203Release | 2014-02-06 15:00:00 Download จำนวน 96 ครั้ง

 โครงการอบรมการพัฒนาและจัดการระบบข้อมูลเภสัชกรรมในโรงพยาบาล : การเตรียมข้อมูลยาเพื่อการเบิกจ่าย | 2014-01-07 15:50:20 Download จำนวน 109 ครั้ง

 RAPID ASSESSMENT OF NATIONAL CIVIL REGISTRATION AND VITAL STATISTICS SYSTEM : A case study of Thailand | 2013-12-19 10:20:23 Download จำนวน 110 ครั้ง

 การประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพแบบเร็ว กรณีศึกษาประเทศไทย | 2013-12-19 10:19:15 Download จำนวน 96 ครั้ง

 REVIEW OF NATIONAL CIVIL REGISTRATION AND VITAL STATISTICS SYSTEMS: A case study of Thailand | 2013-12-19 10:16:15 Download จำนวน 93 ครั้ง

 การประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพฉบับสมบูรณ์ กรณีศึกษาประเทศไทย | 2013-12-19 10:15:06 Download จำนวน 89 ครั้ง

 Factsheet-TMT | 2013-12-19 10:10:08 Download จำนวน 96 ครั้ง

 TMA Setup (7 พฤศจิกายน 2556) | 2013-12-02 12:00:00 Download จำนวน 93 ครั้ง

 Verhoeff Check Digit | 2013-05-09 00:00:00 Download จำนวน 95 ครั้ง

 slide บรรยายบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย โดย นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ | 2013-02-05 17:21:26 Download จำนวน 103 ครั้ง

 slide ชี้แจงรหัสมาตรฐาน TMT โดย นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน | 2013-02-05 17:19:09 Download จำนวน 239 ครั้ง

 กำหนดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดาเนินการส่งข้อบ่งชี้การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ | 2013-01-15 11:44:22 Download จำนวน 101 ครั้ง

 คำถามเกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาข้อมูลมาตรฐานรหัสยา | 2012-12-27 15:26:57 Download จำนวน 116 ครั้ง

 Slide ทิศทางนโยบายการพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย | 2012-12-27 00:00:00 Download จำนวน 178 ครั้ง

 การประเมินระบบทะเบียนราษฎร์และสถิติชีพ ของประเทศไทย | 2012-12-20 02:23:29 Download จำนวน 231 ครั้ง

 Rapid Assessment of Thai Civil Registration and Vital Statistics Systems | 2012-12-20 02:07:09 Download จำนวน 95 ครั้ง

 การพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology - TMT) | 2012-12-20 01:04:47 Download จำนวน 101 ครั้ง

 การพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย | 2012-12-20 00:00:00 Download จำนวน 137 ครั้ง

 มาตรฐาน LOINC กับระบบข้อมูลสุขภาพไทย | 2012-11-01 00:00:00 Download จำนวน 102 ครั้ง สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)

ติดต่อเรา
     สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

     ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
     88/39 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
     โทรศัพท์ 02-832-9290 โทรสาร 02-832-9291
     อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th

Contact Us
      Thai Health Information Standards Development Center
      3rd floor National Health Building
      88/39 Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000 Thailand
      Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
      
Email: this@this.or.th
:: administrator ::
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์