สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
Laboratory Data Dictionary (LDD)

           Laboratory Data Dictionary (LDD) คือ พจนานุกรมที่รวมรวมชื่อรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของไทย ในรูปแบบของรหัสมาตรฐานสากล Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC ) สร้างขึ้นเพื่อช่วยผู้ใช้งานที่ต้องการทำรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ท้องถิ่นให้เป็นรายการตรวจมาตรฐาน (Standardization) ที่จะสามารถทำงานร่วมกันได้กับระบบอื่น ๆ (Interoperability)

           LDD เป็น minimum cod list ที่รวบรวมรายการตรวจมาตรฐาน LOINC กว่า 7,934 รายการ ซึ่งได้จากการจับคู่กับบัญชีการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ 6 หน่วยงาน กับรายการตรวจมาตรฐานของ LOINC ได้แก่
  1. บัญชีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  2. บัญชีรายการตรวจ (List of Test) ของกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารสุข
  3. บัญชีรายการตรวจทางห้องปฏิบัติของโรงพยาบาลรามาธิบดี
  4. บัญชีรายการตรวจทางห้องปฏิบัติของโรงพยาบาลศิริราช
  5. บัญชีรายการตรวจทางห้องปฏิบัติของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  6. บัญชีรายการตรวจทางห้องปฏิบัติของโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์

           ซึ่งรายการตรวจฯ จากบัญชีเหล่านี้มีความครอบคลุมรายการการตรวจฯ เกือบทั้งหมดในประเทศ ดังนั้นการใช้บัญชีรายการตรวจฯ เหล่านี้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการสร้าง minimum code list ของ LOINC สำหรับประเทศไทย เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน และลดความซับซ้อนในการทำรายการตรวจฯ ท้องถิ่นให้เป็นรายการตรวจฯ มาตรฐาน (standardization)

 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)

ติดต่อเรา
     สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

     ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
     88/39 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
     โทรศัพท์ 02-832-9290 โทรสาร 02-832-9291
     อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th

Contact Us
      Thai Health Information Standards Development Center
      3rd floor National Health Building
      88/39 Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000 Thailand
      Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
      
Email: this@this.or.th
:: administrator ::
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์