ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)

TMT Release (twice a month)
การสอบถามเกี่ยวกับ TMT
การติดต่อขอเพิ่ม TMT
ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)

:: ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (เทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง เภสัชกร 1 ตำแหน่ง ธุรการ 1 ตำแหน่ง) (ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558)::
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

แนวปฏิบัติในการ Update และ Maintenance บัญชีรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)
  1. ศมสท. จะแจ้งสถานการณ์ของการ Update และ Maintenance บัญชีรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เริ่มต้นวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 ต่อไปวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงแนวทางการแจ้งสถานการณ์การ Update และ Maintenance TMT เป็นอย่างอื่น

  2. วิธีการแจ้งสถานการณ์ของการ Update และ Maintenance บัญชีรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย(TMT) จะดำเนินการ 2 ทาง
    1) Post ไว้ที่ website ของ ศมสท. http://www.this.or.th/tmt_download.php
    2) ส่ง email ให้กับผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้ใช้ช่องทางอย่างเป็นทางการสำหรับสอบถามปัญหาบัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าบริการของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ของ ศมสท. ตามหนังสือ ที่ ศมสท.ว. 28/2556

  3. การเปลี่ยนแปลงของ TMT อันเนื่องจากการ Update และ Maintenance บัญชีรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ของ ศมสท. เป็นคนละกระบวนการกับ การการเปลี่ยนแปลงที่สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) จะให้หน่วยบริการดำเนินการตามประกาศของกรมบัญชีกลาง กล่าวคือ วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการ Update และ Maintenance รหัส TMT ของ ศมสท. ไม่ได้หมายความว่าเป็นวันที่เดียวกันกับ การที่ สกส. จะเปลี่ยนแปลง version ของบัญชีรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย(TMT) ที่ สกส. ใช้ในการกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องการส่งเบิกของหน่วยบริการ ทั้งนี้ สกส.จะดำเนินการแจ้งให้หน่วยบริการทราบเองว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผล (Effective date) ต่อกระบวนการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลางวันใด อย่างไรก็ตามแม้กระบวนการทั้งสองจะแยกจากกัน ศมสท. กับ สกส. จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้กระบวนการทั้ง 2 สอดคล้องไปด้วยกันให้มากที่สุด

  4. สถานการณ์ของการ Update และ Maintenance บัญชีรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย(TMT) จะอยู่ใน zip file ที่มีรูปแบบชื่อ file เป็น TMTRFyyyymmdd.zip

ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)

ติดต่อเรา
     ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

     ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
     88/39 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
     โทรศัพท์ 02-832-9290 โทรสาร 02-832-9291
     อีเมล์สำนักงาน : this@this.or.th

Contact Us
      Thai Health Information Standards Development Center
      3rd floor National Health Building
      88/39 Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000 Thailand
      Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
      
Email: this@this.or.th
:: administrator ::