สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)แนวปฏิบัติในการ Update และ Maintenance บัญชีรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)
  1. สมสท. จะแจ้งสถานการณ์ของการ Update และ Maintenance บัญชีรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เริ่มต้นวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 ต่อไปวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงแนวทางการแจ้งสถานการณ์การ Update และ Maintenance TMT เป็นอย่างอื่น

  2. วิธีการแจ้งสถานการณ์ของการ Update และ Maintenance บัญชีรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) จะดำเนินการ 2 ทาง
    1) Post ไว้ที่ website ของ สมสท. http://www.this.or.th/tmt_download.php
    2) ส่ง email ให้กับผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้ใช้ช่องทางอย่างเป็นทางการสำหรับสอบถามปัญหาบัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าบริการของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ของ สมสท. ตามหนังสือ ที่ ศมสท.ว. 28/2556

  3. การเปลี่ยนแปลงของ TMT อันเนื่องจากการ Update และ Maintenance บัญชีรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ของ สมสท. เป็นคนละกระบวนการกับ การเปลี่ยนแปลงที่สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) จะให้หน่วยบริการดำเนินการตามประกาศของกรมบัญชีกลาง กล่าวคือ วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการ Update และ Maintenance รหัส TMT ของ สมสท. ไม่ได้หมายความว่าเป็นวันที่เดียวกันกับ การที่ สกส. จะเปลี่ยนแปลง version ของบัญชีรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ที่ สกส. ใช้ในการกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องการส่งเบิกของหน่วยบริการ ทั้งนี้ สกส.จะดำเนินการแจ้งให้หน่วยบริการทราบเองว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผล (Effective date) ต่อกระบวนการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลางวันใด อย่างไรก็ตามแม้กระบวนการทั้งสองจะแยกจากกัน สมสท. กับ สกส. จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้กระบวนการทั้ง 2 สอดคล้องไปด้วยกันให้มากที่สุด

  4. สถานการณ์ของการ Update และ Maintenance บัญชีรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) จะอยู่ใน zip file ที่มีรูปแบบชื่อ file เป็น TMTRFyyyymmdd.zip

 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)

ติดต่อเรา
     สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

     ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
     88/39 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
     โทรศัพท์ 02-832-9290 โทรสาร 02-832-9291
     อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th

Contact Us
      Thai Health Information Standards Development Center
      3rd floor National Health Building
      88/39 Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000 Thailand
      Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
      
Email: this@this.or.th
:: administrator ::
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์