ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)

TMT Release (twice a month)
TTMT Release (once a month)
TMT SERVICE
 ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)
มาตรฐานระบบ
บัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยา มาตรฐานของไทย (TMT)
มาตรฐานระบบรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LOINC)
มาตรฐานสากลทางการแพทย์ (SNOMED-CT)
Asia eHealth Information Network (AeHin)

:: TMT Release ::